Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προτάσεις για την αποτελεσματική ένταξη των παρεμβάσεων για Ρομά στον προγραμματισμό της ΕΕ 2021-2027

22/4/2021


Κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ενισχύεται η έμφαση στην αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την ισότητα και την ένταξη του πληθυσμού των Ρομά, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, όχι μόνο να προγραμματίσουν συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ένταξη των Ρομά (Euroma Network on Roma Inclusion under ESI funds), εκπόνησε έγγραφο για την αποτελεσματική συμπερίληψη των παρεμβάσεων για τους Ρομά στη νέα Προγραμματική Περίοδο, με τίτλο: “EURoma Checklist for the Effective Inclusion of Roma Interventions within EU Cohesion Funds programming 2021-2027: Guidance for departments responsible for programming EU Cohesion Funds in MS and EU”.

 

Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών τόσο στην ΕΕ όσο και στις εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον προγραμματισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ (ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης), παρέχοντας προτάσεις σχετικά με τον τρόπο καθορισμού επαρκούς βάσης στα έγγραφα προγραμματισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο και θα συμβάλουν στην αποτελεσματική μείωση του αποκλεισμού και των διακρίσεων των Ρομά.

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ένταξη των Ρομά λειτουργεί από το 2007 προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των αρμόδιων φορέων για τις πολιτικές Ρομά και των υπευθύνων για τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Στόχος του Δικτύου είναι να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της καταπολέμησης των διακρίσεων στην κοινότητα των Ρομά καθώς και στην βέλτιστη χρήση των ΕΔΕΤ, για το σκοπό αυτό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Δικτύου επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.euromanet.eu

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/4/2021