Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

19/9/2019

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ανακοίνωσε την υλοποίηση της δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών».


Η δράση αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ, καθώς και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για 1.250 εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται.

 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι πρέπει να είναι:

 

  1. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλ. να απασχολούνται: Με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
  2. απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλ. απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή απόφοιτοι πρώην εξατάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι ΕΠΑΣ
  3. από 18 έως 64 ετών

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως 4/10/2019.

 

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ΣΕΠΕ, φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Ο φάκελος θα πρέπει να έχει κατατεθεί ή αποσταλεί, μέχρι και τις 11/10/2019 και ώρα 14:00.


Διαβάστε στα Σχετικά αρχεία το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης για να δείτε αναλυτικά τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής.


Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλλετε αίτηση επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://024.sepe.gr

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/9/2019