Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη δράση «Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

27/11/2018

Ανακοινώθηκαν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση "Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας".


 
Συνολικά υποβλήθηκαν 42 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 13, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (1.650.882,39€).

 

Οι δικαιούχοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2019