Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γενικός Κανονισμός

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ο υπ' αριθμ. 1083/2006 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.)αριθ. 1260/1999» (EE L 210 της 31.7.2006).

Ο κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου για τον καθορισμό των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη συνοχή, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και τη διαδικασία εξέτασης σε κοινοτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, ο κανονισμός αυτός καθορίζει τις αρχές και τους κανόνες όσον αφορά την εταιρική σχέση, τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης, την παρακολούθηση και τον`έλεγχο με βάση τις συντρέχουσες αρμοδιότητες των κρατών - μελών και της Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ