Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΓΓΕΑ

Μια από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στηρίζουν την Εθνική Ανάπτυξη. Διαρκής στόχος της είναι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης:

  • Συμβάλει στο σχεδιασμό των Αναπτυξιακών – Επενδυτικών Νόμων προκειμένου να ενθαρρυνθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας.
  • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και εισηγείται τη λήψη αναγκαίων μέτρων και διαδικασιών για την επιτάχυνση της περιφερειακής σύγκλισης και συνοχής.
  • Διασφαλίζει τους στόχους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Ταμείου Συνοχής και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και την ένταξή τους στην εθνική οικονομική πολιτική.
  • Παρακολουθεί τη χρηστή διαχείριση και μέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.
  • Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Παρακολουθεί και εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και κανονικότητας καθώς και την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου στον τομέα των επενδύσεων.
  • Υποστηρίζει τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, εισάγοντας μέτρα και θεσμούς που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών πόρων, αξιολογώντας τις προτάσεις και εξασφαλίζοντας τους μηχανισμούς ελέγχου εκτέλεσης των έργων σε όλα τα επίπεδα.

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης συγκροτείται από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημόσιων Επενδύσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και προΐσταται της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής. Στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης υπάγεται και η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ αε).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ