Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υποψήφιος

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Είναι ο οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο:

  • για εκτέλεση έργων,
  • την προμήθεια προϊόντων ή
  • την παροχή υπηρεσιών.

Πηγή

ΠΔ 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 20

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ