Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΓΟΣ

Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος περιλαμβάνουν δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, ενώ εκπληρώνουν αποστολή κοινής ωφέλειας και ως εκ τούτου τα κράτη - μέλη τους χορηγούν ειδικά δικαιώματα δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 86 - πρώην άρθρο 90 της συνθήκης ΕΚ). Αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες στους τομείς των δικτύων μεταφοράς, ενέργειας και επικοινωνιών.

Το άρθρο 16, το οποίο ενσωματώθηκε στη συνθήκη ΕΚ μέσω της συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των αξιών που είναι κοινές στους πολίτες της Ένωσης καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες διευκολύνουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Το άρθρο 36 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος για να προωθήσει την κοινωνική και εδαφική της συνοχή.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ