Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με πρωτοβουλία των κρατών - μελών, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ενημέρωσης και ελέγχου της συνδρομής των προγραμμάτων. Ποσοστό μέχρι 4 % του συνολικού ποσού κάθε προγράμματος μπορεί να διατίθεται για τις δραστηριότητες αυτές. Εντός του ορίου αυτού, ένα ποσό προορίζεται για τη δημιουργία και τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Τα κράτη - μέλη που προγραμματίζουν σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν επίσης να υποβάλλουν προς έγκριση ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού τους Αγροτικού Δικτύου.

Στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συμμετέχουν οι οργανισμοί και οι διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη.

Οι πόροι του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου χρησιμοποιούνται: 

  • για τις δομές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του δικτύου
  • για σχέδιο δράσης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τον προσδιορισμό και την ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτές, τη διαχείριση του δικτύου, την οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την προετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης για τις ομάδες τοπικής δράσης που βρίσκονται στο στάδιο της σύστασης καθώς και την τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διεθνική συνεργασία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ