Έρευνες κοινής γνώμης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οι έρευνες κοινής γνώμης αποτελούν ένα βασικό εργαλείο λήψης αποφάσεων σε θέματα επικοινωνίας, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιακών δράσεων και του βαθμού επίτευξης των επικοινωνιακών στόχων και κατά συνέπεια να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ή επικαιροποίηση  της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Ακολούθως παρουσιάζονται τα ευρήματα ερευνών που έχει διεξάγει η ΕΥΣΕΚΤ, για την αξιολόγηση αλλά και τη διερεύνηση των βέλτιστων τρόπων επικοινωνίας του ΕΚΤ στο ευρύ κοινό.

 

"Έρευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011"

 

"Έρευνα αναγνωρισιμότητας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2008"

­Συνολικά αποτελέσματα – βασικά συμπεράσματα

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ