Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1

Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ - Δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης και δημοσιότητας

Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ για την αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 12/7/2018 - 30/11/2023

Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ του Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 10/3/2016 - 30/11/2023

Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1