Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠ ΜΔΤ»

Έχει λήξει

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών, καλούνται οι ακόλουθες εταιρείες, εγγεγραμμένες στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών, που τηρεί η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), δυνάμει της με αρ.  πρωτ. 35911 /ΕΥΣΣΑ/692/1-4-2016 Πρόσκλησης, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας, να υποβάλουν προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα  ΠΕΠ και στο ΕΠ ΜΔΤ»:

  1. ΑDVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (υπ’ αριθ. πρωτ.:102328/EΥΣΣΑ /2049/4.10.16 βεβαίωση συμμετοχής  της εταιρείας στον κατάλογο),
  2. C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (υπ’ αριθ. πρωτ.:77768/EΥΣΣΑ/1637/11.7.17  βεβαίωση συμμετοχής  της εταιρείας στον κατάλογο),
  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε (υπ’ αριθ. πρωτ.:80666/ EΥΣΣΑ/1677/28.7.16 βεβαίωση συμμετοχής  της εταιρείας στον κατάλογο).
  4. ΕΕΟ GROUP A.E. (υπ’ αριθ.πρωτ.:80664/EΥΣΣΑ/1676/28.7.16 βεβαίωση συμμετοχής της εταιρείας στον κατάλογο),
  5. ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΠΕ (υπ’ αριθ. πρωτ.:80698/EΥΣΣΑ/1690/ 28.7.16 βεβαίωση συμμετοχής της εταιρείας στον κατάλογο),
  6. ΟΜΑΣ Α.Ε. (υπ’ αριθ. πρωτ.:80701/EΥΣΣΑ/1691/28.7.16 βεβαίωση συμμετοχής της εταιρείας στον κατάλογο).

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος πρόσκλησης.

Η μελέτη θα αποτελέσει την ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουργίας του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ωφελούμενες γυναίκες.

Η εκπόνηση της μελέτης  συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης

14/5/2018

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

58.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

29/5/2018 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στο πρωτόκολλο της ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, Αθήνα 10564, 4ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Διεύθυνση
Κοραή 4 (4ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271400
Φαξ
210 5271420
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/5/2018