Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)" (NUTRIART)

Έχει λήξει

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), στο πλαίσιο του ρόλου της ως Αρχή Διαχείρισης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην Ελλάδα, σε συνέχεια έγκρισης σχετικής πρότασης που υπέβαλλε από 7/2/2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται να ορίσει δικαιούχο για την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης 1013 ωφελουμένων ατόμων, ως εξής:

  • 508 απολυμένων ατόμων της εταιρείας NUTRIART (ΚΑΤΣΕΛΗΣ), η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας.
  • 505 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, (Not in Employment, Education, Training), στο εξής καλουμένων NEETs. Πρόκειται για νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29), οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει Πρόσκληση σε Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου (συμμετοχή του Δημοσίου σε ποσοστό 51% τουλάχιστον) καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την υποβολή πρότασης, ως δυνητικούς Δικαιούχους, μεμονωμένα ή σε Ένωση, για την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

Ενέργεια Α. Επαγγελματική συμβουλευτική (για το σύνολο των ωφελουμένων)
Ενέργεια Β. Συμβουλευτικές υπηρεσίες / Ανάπτυξη φυτωρίου επιχειρήσεων (Θερμοκοιτίδας) (για την υποστήριξη 70 ωφελουμένων που θα δραστηριοποιηθούν ως νέοι επιχειρηματίες)
Ενέργεια Γ. Κατάρτιση (για το σύνολο των ωφελουμένων)
Ενέργεια Ε. Επιδότηση κινητικότητας (για τη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης 100 ωφελουμένων, προκειμένου να υποστηριχθούν για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο).

Σημειώνεται ότι στην εγκεκριμένη πρόταση της ΕΥΣΕΚΤ περιλαμβάνεται και Ενέργεια Δ «Προώθηση επιχειρηματικότητας», η οποία δεν περιλαμβάνεται στις Ενέργειες που προκηρύσσονται με την παρούσα πρόσκληση.

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης

16/12/2014

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

7.700.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

Έως την 30η Απριλίου 2016, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

16/1/2015 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64, 4ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Διεύθυνση
Κοραή 4 (4ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271400
Φαξ
210 5271420
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2014