Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: Προσδιορισμός διαχείρισης, κοστολόγηση και τεκμηρίωση του μοναδιαίου κόστους της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”»

Έχει λήξει

Με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020”, προσκαλούνται οι εταιρίες 1)Grand Thornton, 2)INNOLAND και 3)ΕΕΟ GROUP οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η ΕΥΣΕΚΤ (όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας) για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: Προσδιορισμός διαχείρισης, κοστολόγηση και τεκμηρίωση του μοναδιαίου κόστους της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”».

Σκοπός του έργου της εμπειρογνωμοσύνης είναι η επανεξέταση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης και κοστολόγησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013" και θα αφορά σε όλους τους κύκλους διάρκειάς της – από ενάρξεως έως και την τρέχουσα περίοδο υλοποίησής της - η εξαγωγή συμπερασμάτων και στη συνέχεια ο προσδιορισμός αναλυτικού συστήματος διαχείρισης, κοστολόγησης και η τεκμηρίωση του μοναδιαίου κόστους της δράσης η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013", με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ημερομηνία δημοσίευσης

19/5/2014

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

Eξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000 €) πλέον του νόμιμου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Τέσσερις (4) μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

2/6/2014 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64, 4ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Διεύθυνση
Κοραή 4 (4ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271400
Φαξ
210 5271420
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/5/2014