Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την περίοδο 2014-2020

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην ενίσχυση της απασχόλησης, την  προώθηση της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο παραμένει σημαντικός αλλά και ενισχύεται.

 

Οι επενδύσεις του ΕΚΤ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό:

  • Σε κάθε κατηγορία περιφερειών κατανέμεται ένα ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισμού για ενέργειες ΕΚΤ.
  • Ένα ελάχιστο ποσοστό 20% του ΕΚΤ κατανέμεται στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας.
  • Έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
  • Ενισχύεται ο αντίκτυπος του ΕΚΤ στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.
  • Ενισχύονται οι εταιρικές σχέσεις ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών σε επενδύσεις του ΕΚΤ.


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/10/2018