Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μια από τις βασικές ευθύνες των δικαιούχων, όπως αναφέρεται στον γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β,  είναι η τοποθέτηση αφίσας, ως εξής:

 

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.  Αυτό ισχύει για όλες τις πράξεις του ΕΚΤ αλλά και εκείνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός για τοποθέτηση πινακίδας.

 

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων αλλά και την ευρεία εφαρμογή της οδηγίας αυτής από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων, η ΕΥΣΕΚΤ προχώρησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη δημιουργία προτύπων αφίσας.

 

Η χρήση της εφαρμογής είναι προαιρετική και επιτρέπεται μόνο σε φορείς που ασκούν ρόλο συντονισμού, παρακολούθησης, διαχείρισης ή υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η εφαρμογή έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση:

 

posters2014-2020.esfhellas.gr


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2018

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ