Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) δημιουργήθηκε το 1998 στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (YA 106543/16.4.1998) και αποτελεί από τότε, το Μητρώο των εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων στην Ελλάδα. Το ΕΜΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα.

Οι αξιολογητές, μέλη του Μητρώου καλούνται και αξιολογούν προτάσεις φορέων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, όπως προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, προγράμματα για την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων κ.ά., όταν αυτές υποβάλλονται για έγκριση και χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ελληνικού δημοσίου.

Η διαχείριση του Μητρώου γίνεται μέσω μηχανογραφικού συστήματος, που λειτουργεί από το 2001 στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του (ΚΥΑ 67775/2493/13.10.2008). Την ευθύνη για τα θέματα ένταξης των ενδιαφερομένων στο ΕΜΑ, καθώς και επιλογής των αξιολογητών μελών έχει πενταμελής επιτροπή, η Διαρκής Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΕΜΑ.

 

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΕΜΑ;

Μέλος στο ΕΜΑ μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που ενδιαφέρεται, εφόσον διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστον 3ετή συνολική επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες για ένταξη στο ΕΜΑ από:

  • τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους ή μέλη ΔΣ δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) και εξειδικευμένων κέντρων,
  • όσους έχουν βαθμό συγγένειας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι 3ου βαθμού με ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη Δ.Σ. ή τα διευθυντικά στελέχη (Δ/ντες, Δ/ντες σπουδών, Δ/ντες θεματικών τομέων κοκ.) των δομών ΣΕΚ και ΣΥΥ,
  • όσους συνεργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τις παραπάνω δομές
  • τα μέλη του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών και του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), νυν ΕΟΠΠΕΠ.

 

Πως μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο ΕΜΑ;

Κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, πατώντας εδώ (ανενεργό επί του παρόντος).

Προσοχή! Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
- να εκτυπώσει και να υπογράψει το Μηχανογραφημένο έντυπο που συμπλήρωσε,
- να αποστείλει/καταθέσει το σχετικό φάκελο (υπογεγραμμένο μηχανογραφημένο έντυπο μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που επικαλείται, επικυρωμένα ή με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει, αναφέροντάς τα, είναι αληθή), στη γραμματεία της ΕΥΣΕΚΤ (Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος).

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας είναι ανοικτή διαδικασία. Κάθε υποβαλλόμενος φάκελος υποψηφίου αξιολογητή εξετάζεται, όσον αφορά στην πληρότητα των στοιχείων που περιέχει, μέσα σε 10-15 ημέρες, ενώ η  διαδικασία ολοκληρώνεται με συνέντευξη του υποψηφίου στη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΕΜΑ στην οποία θα κληθεί να παρουσιασθεί, προ ευλόγου χρονικού διαστήματος ώστε να έχει το χρόνο να προετοιμασθεί, σύμφωνα με τη σειρά η οποία τηρείται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του φακέλου του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας στο ΕΜΑ, επικοινωνήστε μαζί μας στο email eysekt@mou.gr.
 

Πως μπορούν οι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο αξιολογητές να τροποποιήσουν τα στοιχεία τους;

Κάθε αξιολογητής, που επιθυμεί να τροποποιήσει στοιχεία αναγνώρισης-ένταξής του στο Μητρώο, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στοιχείων του, πατώντας εδώ (προσωρινά ανενεργό).

Προσοχή! Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τροποποίησης, ο αξιολογητής θα πρέπει:
- να εκτυπώσει και να υπογράψει το Μηχανογραφημένο έντυπο που συμπλήρωσε,
- να αποστείλει-καταθέσει το σχετικό φάκελο (υπογεγραμμένο μηχανογραφημένο έντυπο μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που επικαλείται επικυρωμένα ή με συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει, αναφέροντάς τα, είναι αληθή) στη γραμματεία της ΕΥΣΕΚΤ (Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος).

Η υποβολή του φακέλου τροποποίησης στοιχείων είναι επίσης ανοικτή διαδικασία. Κάθε υποβαλλόμενος φάκελος αξιολογητή εξετάζεται, όσον αφορά στην πληρότητα των στοιχείων που περιέχει, μέσα σε 10-15 ημέρες, η δε διαδικασία ολοκληρώνεται με συνέντευξη του αξιολογητή στη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΕΜΑ (εφόσον η αιτούμενη τροποποίηση το απαιτεί) στην οποία θα κληθεί να παρουσιασθεί, προ ευλόγου χρονικού διαστήματος ώστε να έχει το χρόνο να προετοιμασθεί, σύμφωνα με τη σειρά η οποία τηρείται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του φακέλου του.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται συνέντευξη και η τροποποίηση γίνεται αυτόματα όταν αιτείται αλλαγή μη ουσιωδών, για την αξιολόγηση, στοιχείων (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, περιφέρειας αρμοδιότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα e-mail eysekt@mou.gr ή sdaskaroli@mou.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ