Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Oριστικά αποτελέσµατα των Προγραµµάτων «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και «Οικονοµική στήριξη οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας» περιόδου 2021-2022

23/8/2021

 

Ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2021 η επεξεργασία των αιτήσεων για χορήγηση vouchers και ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα οριστικά αποτελέσµατα.

 

Τα αποτελέσµατα αφορούν, τόσο το συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που υλοποιείται για 14η συνεχή χρονιά όσο και το πρόγραµµα «Οικονοµική στήριξη οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας», που λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά µε την προαναφερόµενη δράση και υλοποιείται για 2η συνεχή χρονιά µε χρηµατοδότηση από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Συνολικά, υπέβαλαν αίτηση 181.419 µητέρες για 250.863 παιδιά. Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, έλαβαν voucher 131.792, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, για περίπου 167.100 βρέφη, προ-νήπια, καθώς και παιδιά και άτοµα µε αναπηρία για να τους παρασχεθούν υπηρεσίες σε αντίστοιχες δοµές.

 

Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις που αφορούσαν Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε αναπηρία (Κ∆ΑΠΑΜΕΑ): Οι αιτήσεις συµµετοχής που αφορούσαν στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ανήλθαν στις 113.877 και έλαβαν voucher 63.051 παιδιά µε βάσει τη σειρά µοριοδότησής τους και µέχρι εξάντλησης του Π/Υ που αναλογικά έχουν στον προϋπολογισµό του Προγράµµατος της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», περιόδου 2021 – 2022.

 

Ο προϋπολογισµός και των δύο Προγραµµάτων για την περίοδο 2021 – 2022, θα ξεπεράσει τα 310 εκατοµµύρια ευρώ. Και στην τρέχουσα περίοδο, όλη η διαγωνιστική διαδικασία των αιτήσεων συµµετοχής διενεργήθηκε µε ηλεκτρονικό τρόπο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπ. Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, τόσο στο πεδίο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων όσο και µε την πλειοψηφία των δικαιολογητικών εγγράφων να αντλούνται µέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΑΑ∆Ε, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕ∆, Η.∆Ι.Κ.Α., ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ κ.λπ.).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στη διεύθυνση https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2021

 

 

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2021