Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αξιολόγηση της συμβολής του ΕΚΤ στην απασχόληση και την κινητικότητα των εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και κατάρτιση

11/2/2021

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογεί την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των  Νέων (ΠΑΝ), από το 2014 έως το 2018, καταγράφηκαν 22,3 εκατομμύρια συμμετοχές σε δράσεις του ΕΚΤ (26,3 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένης της ΠΑΝ).

 

Το 52% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, 60% άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι, 43% νέοι 16-24 ετών, 48% άτομα με χαμηλά προσόντα. Από αυτούς που συμμετείχαν, σχεδόν 3,2 εκατομμύρια άτομα έχουν ήδη βρει απασχόληση και 3,9 εκατομμύρια έχουν αποκτήσει  νέα προσόντα. Επιπλέον, το ΕΚΤ και η ΠΑΝ αναμένεται να προσθέσουν σχεδόν 0,33% στη συνολική αύξηση του ΑΕΠ έως το 2023. Αυτό τονίζει τις σημαντικές θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του ΕΚΤ, με βάση την ανάλυση της συμβολής του από το 2014 έως το 2018.

 

Το ΕΚΤ δίνει μια πολύ αναγκαία ώθηση στο ΑΕΠ των κρατών μελών και - το πιο σημαντικό - βοηθά τους Ευρωπαίους να βρουν βιώσιμη και ποιοτική εργασία. Τα έργα στο πλαίσιο του ΕΚΤ επέτρεψαν στους πολίτες της ΕΕ να αξιοποιήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, επαγγελματικής κινητικότητας και απασχόλησης. Αυτό αναμένεται να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την αναστροφή της οικονομικής ύφεσης που σχετίζεται με την πανδημία. Οι θετικές επιπτώσεις φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλές για τους πολίτες με χαμηλή ειδίκευση, που αποτελούν και μια από τις κύριες ομάδες όπου απευθύνονται οι δράσεις  ΕΚΤ και ΠΑΝ.

 

Η παρούσα αξιολόγηση αποτιμά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την περίοδο 2014-2018. Αντιμετωπίζει επίσης τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες κατά την ίδια περίοδο. Καλύπτει όλα τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου). Βασίζεται στα αποτελέσματα ξεχωριστών μελετών, μία για κάθε θεματικό στόχο, καθώς και για την ΠΑΝ.

 

Διαβάστε την έκθεση στα Σχετικά αρχεία

 

Μάθετε περισσότερα εδώ

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/2/2021