Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.

Ακολούθως παρουσιάζονται οι δικαιούχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, οι τίτλοι των έργων/πράξεων και το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.

Ο κατάλογος δικαιούχων έχει ενημερωθεί στις 30/06/2014 και αφορά τα έργα/πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.


 

 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Α-Κ)

 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ-Ω)

 Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση

 Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/02/2015