Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων - Β' κύκλος

Έχουν λήξει

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων (ΜΕ). Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100€. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 24 μήνες. Θα κατανεμηθούν 601 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα σε 7 επιστημονικούς κλάδους.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 15.866.400

Περίοδος υποβολής

από 2/8/2018 έως 28/9/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ζαφειρία Λιακοπούλου

210 3278070
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/9/2018