Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Χορήγηση υποτροφιών σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών με τίτλο "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών"

Έχουν λήξει

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Οι επιστημονικοί τομείς είναι: Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Στο αρχείο της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία αναφέρεται η κατανομή των θέσεων στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς.

Σε ποιους απευθύνεται

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος για τους οποίους να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 7 ετών από το έτος αναγόρευσής τους ή από το έτος επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση), ήτοι από το έτος 2009 και μετά.

Περίοδος υποβολής

από 6/9/2016 έως 6/10/2016

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη την ειδική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διατίθεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και να την αποστείλουν το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου 2016, στη διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της ημεδαπής. Να είναι κάτοχοι ...

Τι χρηματοδοτείται

Μηνιαία τροφεία ύψους 1.089,21 € συμπεριλαμβανομένων τυχόντων νόμιμων κρατήσεων.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία
Τηλ
210 3726300
Φαξ
210 3221863, 210 3312759, 210 3252468

Τμήμα Διαγωνισμών

210 3726346, 210 3726395, 210 3726394
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/10/2016