Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Έχουν λήξει

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά 1.935 ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των Υγειονομικών Περιφερειών. Η προκήρυξη εχει λάβει την με αριθμ. πρωτ. 711/2021//1/2021/17-3-2021 έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. και αφορά στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/ Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/ Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, 942 θέσεων
  • Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών/τριών Υγείας, 993 θέσεων.

Η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» παρέχει καθολική δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης των ΤΟΜΥ χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο ΕΣΥ μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιες Φροντίδες Υγείας. Το νέο σύστημα ΠΦΥ αναπτύσσεται σε επίπεδο κοινότητας.

Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται, ως διεπιστημονικές ομάδες, σύμφωνα με άρθρο 106, Ν4461/2017 με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων τους είναι μεταξύ άλλων:

  • η προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν
  • η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης
  • η πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Ο ρόλος των ΤΟΜΥ, η περιγραφή και οι αρμοδιότητες των θέσεων απασχόλησης καθώς και τα προσόντα και δικαιολογητικά αναφέρονται στην Προσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Άνεργοι

Όροι και προϋποθέσεις

Τα γενικά και ειδικά προσόντα και τα δικαιολογητικά για υποβολη αίτησης, όπως και η διαδικασία αξιολόγησης/ ...

Τι χρηματοδοτείται

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τις συγχρηματοδοτούμενες πρόγραμμα διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του.

Περίοδος υποβολής

από 29/3/2021 έως 12/4/2021

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου  https://tomy.moh.gov.gr/.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης της παρούσας.

Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της Αίτησης μετά από την οριστική υποβολή της.

Επιβεβαίωση της υποβολής αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσε ο υποψήφιος στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης. Παράλληλα η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται και σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο μίας κατηγορίας εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) και ενός μόνο κλάδου και δήλωσης έως και 5 κωδικών θέσεων με σειρά προτίμησης. Η υποβολή περισσότερων των μία αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται ή μοριοδοτούνται πρόσθετα και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα, υποχρεωτικά για κάθε θέση, τετραγωνίδια/πεδία η αίτηση δεν μπορεί να καταχωρηθεί επιτυχώς και παραμένει αποθηκευμένη ως μη υποβληθείσα. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία των πρόσθετων, μη υποχρεωτικών, βαθμολογούμενων προσόντων που διαθέτουν, η αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί επιτυχώς, ωστόσο τα προσόντα που δεν έχουν καταχωρηθεί δεν λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομιστούν.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γλάδστωνος 1A & Πατησίων, 106 77 Αθήνα
Τηλ
213 1500762, 213 1500821
Φαξ
213 1500751, 213 1500752

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/4/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ