Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Έχουν λήξει

Προγράμματα κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους 8.933 ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / σε Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 120 ωρών, το οποίο περιλαμβάνει «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες)
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄αριθμ. 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο κάθε ωφελούμενος αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει ο φορέας που έχουν τοποθετηθεί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / σε Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα απασχόλησης δύναται να παραταθεί χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 200 ημερομισθίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάρτιση.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, Μέσω της επιταγής κατάρτισης ο πάροχος κατάρτισης θα λάβει την αμοιβή του για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Άνεργοι

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ωφελούμενοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / σε Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2019), οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

  • Πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης αδειοδοτημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Όροι και προϋποθέσεις

Για τους ωφελούμενους Το Μητρώο Ωφελουμένων καταρτίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιταγή κατάρτισης (voucher): αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 768€, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 708€, καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους (60€).

Προϋπολογισμός

€ 6.860.544

Περίοδος υποβολής

από 11/10/2019 έως 21/10/2019 (12:00μμ)

Οι αιτήσεις για το Μητρώο Παρόχων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση www.voucher.gov.gr. Έπισημαίνεται ότι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτής για τη συμμετοχής τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271100
Φαξ
210 5271167

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2019