Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κοινωφελής εργασία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας

Έχουν λήξει

Πρόσληψη και απασχόληση 2.082 ανέργων για 8 μήνες σε περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ). Οι θέσεις απασχόλησης είναι όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι, ενώ τα προσόντα αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Οι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ και η κατάταξή τους γίνεται με βάση τη μοριοδότησή τους στα αντικειμενικά κριτήρια συμμετοχής (βλ. Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία).

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία)

Περίοδος υποβολής

από 31/10/2018 έως 12/11/2018 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Δεν περιλαμβάνονται θέσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοπόννησου.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής  έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ...

Τι χρηματοδοτείται

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που τοποθετούνται από τον Επιβλέποντα Φορέα στο πλαίσιο του παρόντος ̟προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα-ωφελούμενου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

  • σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και και σε 24,76 ευρώ ηµερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι µεγαλύτερο από 619 ευρώ µηνιαίως
  • σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών και σε 21,59 ευρώ ηµερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι µεγαλύτερο από 539,75 ευρώ µηνιαίως.

Η βραδινή απασχόληση επιτρέπεται με τη σύμφωνη γνώμη των ωφελουμένων και με την προϋπόθεση ότι οι ειδικότητές τους σχετίζονται με την 24ωρη λειτουργία των κέντρων/δομών όπου απασχολούνται. Οι Επιβλέποντες Φορείς µεριµνούν ώστε η βραδινή απασχόληση των ωφελουµένων: α) να µην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού διαστήµατος απασχόλησης κάθε ωφελούµενου και β) να πραγµατοποιείται, µε εναλλασσόµενη σειρά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύρυθµη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών (hot spots).

Προϋπολογισμός

€ 16.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
11320

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2018