Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων - ΕΚΤ

Ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες και σχετίζονται με την διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των πράξεων του ΕΠ "Aττική 2014-2020" με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ). Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα εξής:

  • Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσύνων που σχετίζονται με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης.
  • Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Υποστήριξης σχετικά με την τεχνική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη της ΕΑΤΑ, την υποστήριξη επιτόπιων επαληθεύσεων, της πιστοποίησης, και της ad hoc υποστήριξης για εξειδικευμένα θέματα που θα
    προκύπτουν κατά τη διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος.
  • Δαπάνες Ενδιάμεσων Φορέων που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες για τη διεκπεραίωση του έργου, που έχει αναλάβει η ΕΑΤΑ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της διοικητικής πράξης εκχώρησης αρμοδιοτήτων (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4314/2014, άρθρο 13).
  • Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης που αφορούν στην υποστήριξη του ΕΦΔ σε ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας (π.χ. ενημέρωση δικαιούχων, περιεχόμενο ιστοσελίδας, newsletters, κλπ.), και με την προετοιμασία του πλάνου των δράσεων δημοσιότητας που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
  • Δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΑΤΑ και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora.
  • Δαπάνες μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού του προσωπικού της ΕΑΤΑ, οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του ΕΠ Aττικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Μονάδα Γ' της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή (ΕΑΤΑ) ΑΕ ΟΤΑ

Περίοδος υποβολής

από 28/3/2018 έως 31/12/2022

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Μητροπόλεως 60, ΑΘΗΝΑ 105 63 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 105.242

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 60, Μοναστηράκι, Αθήνα 105 63
Τηλ
210 3253123
Φαξ
210 3216653

Αριστείδης Πετρόπουλος

210 3310013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/4/2018