Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργία και χρηματοδότηση δομών ΕΚΤ – έγγραφα και διευκρινίσεις

31/7/2020

 

Σε συνέχεια των νομοθετημάτων και διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί όσον αφορά τη λειτουργία και χρηματοδότηση Δομών και δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, παρατίθενται ακολούθως τα σχετικά έγγραφα, σε αντίστροφη χρονολογική σειρά έκδοσης:

 

31/7/2020Έγγραφο υπ'αριθμ. 82134 με θέμα: «Οδηγίες πραγματοποίησης πληρωμών σε πράξεις ΕΚΤ που αφορούν στη λειτουργία δομών για το διάστημα επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

 

25/6/2020Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. 64260 (ΦΕΚ 2496/Β) με θέμα «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» 

 

12/6/2020Νόμος υπ'αριθμ. 4692 (ΦΕΚ 111/Α) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 134 «Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ»

 

3/6/2020Επείγουσα ανακοίνωση για τους φορείς της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

 

22/5/2020Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691 με θέμα: «Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)»

 

19/5/2020Έγγραφο υπ'αριθμ. 49847 με θέμα: «Διευκρίνιση για το περιεχόμενο Υπεύθυνης Δήλωσης ΕΕΤΑΑ»

 

30/4/2020Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. 42523 (ΦΕΚ 1637/Β) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37445/9-4-2020 υπουργικής απόφασης «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) (Β΄1270)»

 

24/4/2020Έγγραφο υπ'αριθμ. 41158 με θέμα: «Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση διαδικασιών για χρηματοδότηση δομών»

 

21/4/2020:  Έγγραφο υπ’αριθμ. 40108 με θέμα: «Διευκρινίσεις επί του εγγράφου με ΑΠ 39645/16.04.2020»

 

16/4/2020Έγγραφο υπ’αριθμ. 39645 με θέμα: «Διευκρινίσεις στην ΥΑ με ΑΠ 37445/9.04.2020 (ΦΕΚ 1270/Β)»

 

9/4/2020Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. 37445 (ΦΕΚ 1270/Β) με θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)»

 

30/3/2020Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Άρθρο 17.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/8/2020