Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών

12/9/2019

Για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013, η Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών.

 

Η επαλήθευση δαπανών αφορά στα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020» και «Βαλκανική–Μεσόγειος 2014-2020» (BalkanMed).

 

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών είναι η 30/09/2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη δεξιά στήλη τους σχετικούς συνδέσμους.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/9/2019