Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της συνοχής

23/1/2018

Το 2018 η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι προτάσεις της Επιτροπής θα σχεδιαστούν έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να παράγει αποτελέσματα στα σημαντικότερα ζητήματα, σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει περισσότερα από τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά τι λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Μαρτίου 2018 και ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν είναι όλοι οι πολίτες, οι οργανώσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την πολιτική συνοχής ή/και είναι δικαιούχοι προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, η κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις.

Παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια σειρά άλλων διαβουλεύσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ στους παρακάτω τομείς: συνοχή, επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία, ΜΜΕ και ενιαία αγορά, μετανάστευση, ασφάλεια, στρατηγικές υποδομές, αξίες και κινητικότητα.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της συνοχής

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Δείτε όλες τις τρέχουσες διαβουλεύσεις

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/1/2018