Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ (σχολικό έτος 2017-2018)

21/6/2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα εισαχθούν στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 6.460 µαθητές και µαθήτριες προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 31 ειδικότητες µε ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Το έργο της "Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ" έχει ως κύριο στόχο την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 16-23 ετών. H Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο σχολείο µε την εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ είναι διετής και οι µαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίµησής τους από 12/6/2017 έως 31/8/2017, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η επιλογή των µαθητών γίνεται με το  βαθµό του Τίτλου Σπουδών και µε κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια.

Το κόστος για την επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των µαθητών της Α΄ και Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ για το σχολικό έτος 2017-18 (αντιστοιχεί σε 11 € την ηµέρα ανά ασκούµενο µαθητή) προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.oaed.gr και στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/6/2017