Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έκδοση απόφασης προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

13/2/2017

Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της δράσης περιλαμβάνει 1.526 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 86.086.885,35€.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV της αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/2/2017