Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013»

Έχει λήξει

Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο των προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΣΕΚΤ, καλείται η εταιρία EEO GROUP, να υποβάλει προσφορά για την υλοποίηση εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013».

Σκοπός της μελέτης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την ανάδειξη των καλών πρακτικών του ΕΚΤ, προκειμένου να οριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής των επιμέρους παρεμβάσεων και της ανάδειξής τους ως καλών πρακτικών από τους αρμόδιους φορείς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013", με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ημερομηνία δημοσίευσης

20/5/2014

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

Τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (39.850 €), πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

4/6/2014 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64, 4ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Διεύθυνση
Κοραή 4, Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271400
Φαξ
210 5271420
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/7/2014