Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Παροχή νομικής υποστήριξης για τις δράσεις του ΕΚΤ»

Έχει λήξει

Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο των προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΣΕΚΤ, καλείται ο Δημήτριος Σπ. Παπασπύρου, να υποβάλει προσφορά για το έργο με τίτλο «Παροχή νομικής υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) για τις δράσεις του ΕΚΤ».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικής υποστήριξης - πλην της παράστασης ενώπιον δικαστικών αρχών - επί του συνολικού εύρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΣΕΚΤ, τόσο αυτών που αφορούν στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο και αυτών που αφορούν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και δράσεων συγχρηματοδοτούμενων εκτός ΕΣΠΑ (άλλοι πόροι) στην παρούσα και την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013", με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ημερομηνία δημοσίευσης

19/5/2014

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

27/5/2014 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64, 4ος όροφος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/7/2014