Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ»

Έχει λήξει

Δεδομένης της ανάγκης αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού και υλοποίησής τους στο πλαίσιο του νέου κύκλου, προσκαλούνται οι εταιρίες 1) PLANET ΑΕ, 2) Ι.ΟΒ.Ε και 3) ΕΕΟ GROUP, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η ΕΥΣΕΚΤ (όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας), για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο «Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ».

Αντικείμενο του έργου είναι η «ex post» αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα τα οποία χρηματοδοτούνται από τέσσερα Ε.Π.: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ημερομηνία δημοσίευσης

9/5/2014

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

Eκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (115.000 €) πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

23/5/2014 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64, 4ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Διεύθυνση
Κοραή 4, Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271400
Φαξ
210 5271420
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/5/2014