Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για Υποβολή Προφορών Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα: “Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ”

Έχει λήξει

Η ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρόκειται να αναθέσει την εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο “Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020”, που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/12/2012

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

Δεν θα υπερβεί το ποσόν των 100.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων

Διάρκεια έργου

Οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

21/1/2013 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στη γραμματεία της ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, Αθήνα ΤΚ 105 64, 4ος όροφος, γραφείο 402

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Διεύθυνση
Κοραή 4 (4ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271400
Φαξ
210 5271420
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2013