Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου της ΕΥΣΕΚΤ για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)»

Έχει λήξει

Η ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρόκειται να αναθέσει έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΕΚΤ για τις Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠ στα πλαίσια εγκεκριμένης πρότασης για το εν λόγω Ταμείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/12/2012

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (58.500,00 ευρώ) πλέον του νομίμου ΦΠΑ (71.955,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30.06.2013. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 4 μηνών.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

14/1/2013 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην γραμματεία της ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, ΤΚ 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Διεύθυνση
Κοραή 4, Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271400
Φαξ
210 5271420
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/10/2013